AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo của C4H8 là:

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  +) Đồng phân cấu tạo anken: CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)2
  +) Đồng phân xicloankan: (CH2)4 (vòng 4 cạnh); (C3H5)-CH3 ( Vòng 3 cạnh)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>