YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp X gồm hai anken A, B đồng đẳng kế tiếp. Cho vào bình một lượng H2 và bột Ni được hỗn hợp khí Y, áp suất lúc này là p1. Nung nóng bình một thời gian được hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 là 8,875, sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong bình lúc này là p2 = \(\frac{2}{3}\)p1. Hãy xác định công thức phân tử 2 anken và % H2 đã phản ứng?

  • A. C2H4 và C3H6; 50%.
  • B. C3H6 và C4H8; 50%.
  • C. C2H4 và C3H6; 75%.
  • D. C3H6 và C4H8; 75%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi CT chung của A và B là CnH2n:
  CnH2n + H2 → CnH2n+2
  \(n_2=\frac{2}{3n_1}M_2=\frac{3}{2}M_1=17,75 \Rightarrow M_1=\frac{71}{6} \Rightarrow\) Dư H2
  Dễ thấy trong hồn hợp trước đốt:
  \(n_{C_nH_{2n+2}}=\frac{1}{2}n_{H_2}= \frac{1}{3}n\) hỗn hợp
  Dùng sơ đồ chéo ta có: \(M_{C_nH_{2n}} = (3\times \frac{71}{6}-2\times 2)/2=31,52\) ⇒ anken là C2H4 và C3H6

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON