YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 1: Choose the sentence A, B, C or D made from the given cues.

  Câu hỏi:

  People/ work/ offices/ have/ five-day week/ often/ say/ nine-to-five job//

  • A. People work in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • B. People who work in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • C. People working in offices that have a five-day week and often say to have a nine-to-five job.
  • D. People worked in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  Cấu trúc câu sử dụng mệnh đề quan hệ "who" có sự kết hợp của câu bị động "be + said to" phù hợp về nghĩa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON