ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Exercise 1: Choose the sentence A, B, C or D made from the given cues.

  Câu hỏi:

  People/ work/ offices/ have/ five-day week/ often/ say/ nine-to-five job//

  • A. People work in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • B. People who work in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
  • C. People working in offices that have a five-day week and often say to have a nine-to-five job.
  • D. People worked in offices that have a five-day week and are often said to have a nine-to-five job.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  Cấu trúc câu sử dụng mệnh đề quan hệ "who" có sự kết hợp của câu bị động "be + said to" phù hợp về nghĩa.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1