YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  On_________inspection, one may realise that the farmers do not use fertilisers and pesticides for the simple reason that it would not pay off.

  • A. closer
  • B. better
  • C. nearer
  • D. intimate

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Thành ngữ: “On closer inspection: khi kiểm tra kĩ càng”

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON