ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a quy định cây thấp, gen B quy định lá chẻ, gen b quy định lá nguyên, gen D quy định có tua gen d quy định không tua. Giả sử trong quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Nếu F1 xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 9 cây thân cao, lá chẻ, có tua; 3 cây thân thấp, lá chẻ, không tua: 3 cây thân cao lá nguyên, có tua: 1 cây thân thấp, lá nguyên, không tua thì kiểu gen của P là

  • A. \({Aa\frac{{BD}}{{bd}} \times Aa\frac{{BD}}{{bd}}}\)
  • B. \({{\rm{Dd}}\frac{{AB}}{{ab}} \times {\rm{Dd}}\frac{{AB}}{{ab}}}\)
  • C. \({AaBbCc \times aabb{\rm{dd}}}\)
  • D. \({\frac{{AD}}{{ad}} \times Bb\frac{{AD}}{{ad}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đời con cho tỷ lệ kiểu hình 9:3:3:1 = (3:1)(3:1); không có HVG

  Phép lai D thoả mãn:\({Bb\frac{{AD}}{{ad}} \times Bb\frac{{AD}}{{ad}} \to \left( {3B - :1bb} \right)\left( {3A - D - :1{\rm{aa}}dd} \right)}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON