YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình. Ở F1 thu được tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc, màu xám; 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng: 7,5% gà mái lông sọc, màu xám: 11,25% gà mái lông trơn, màu xám: 13,75% gà mái lông trơn, màu vàng: 17,5% gà mái lông sọc, màu vàng. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Tần số HVG (nếu có) là 40%

  II. Các gen quy định màu lông nằm trên NST giới tính

  III. Các con gà mái lông sọc màu xám ở F1 có 1 kiểu gen

  IV. Nếu cho gà trống ở thế hệ bố mẹ lai phân tích thì tính theo lý thuyết, tỉ lệ gà mái lông trơn, màu xám thu được là 7,5%

   

  • A. 2        
  • B.
  • C. 1            
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  Xét tỷ lệ kiểu hình chung:

  45% lông sọc, màu xám.30% lông sọc, màu vàng.13,75% lông trơn, màu vàng 11,25% lông trơn, màu xám.

  Sọc/trơn = 3/1 → P: Aa × Aa. Sọc (A) trội hoàn toàn so với trơn (a)

  Xám/vàng = 9/7 → P: BbDb × BbDb (tương tác gen 9:7; B-D-: xám, B-dd + bbD- + aabb: vàng). → P: Dị hợp 3 cặp gen Aa,BbDd.

  - Tính trạng lông trơn chỉ xuất hiện ở con chỉ có ở con mái → gen Aa nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

  - Nếu các gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình (9:7)(3:1) ≠ đề bài → có hoán vị gen.

  - Vì 2 cặp gen quy định màu lông (Bb,Dd) phân li độc lập và có hoán vị gen với cặp Aa → bắt buộc cặp Bb hoặc Dd phải cùng nằm trên NST × và có hoán vị gen với cặp Aa, cặp còn lại nằm trên nhiễm sắc thể thường.

  Giả sử cặp Aa và Bb cùng nằm trên NST giới tính X, cặp Dd trên NST thường.

  Gà mái lông trơn, màu xám ở F1 (aaB-D-): \(X_B^aYD - = 0,1125 = X_B^a \times 1/2 \times 3/4 \to X_B^a = 0,3 > 0,25\)

  → giao tử liên kết = \(\frac{{1 - f}}{2} \to f = 40\% P:X_b^AX_B^a{\rm{Dd}} \times X_B^AYD{\rm{d;f = 40\% }}\)

  40% Xét các phát biểu

  I đúng

  II sai, chỉ 1 trong 2 gen quy định màu lông nằm trên NST giới tính

  III. sai, gà mái lông sọc màu xám:\(X_B^AY\left( {{\rm{DD}}:{\rm{Dd}}} \right)\)

  IV đúng, nếu cho gà trống P lai phân tích: \(X_b^AX_B^a{\rm{Dd}} \times X_B^AY{\rm{dd;f = 40\% }}\)tỉ lệ gà mái lông trơn, màu xám thu được là X BaYDd = 0,3 x 0,5 x 0,5 = 7,5%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON