YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đảng và chính phủ đã có những quyết sách đúng nào để đưa đất nước vượt qua gian khổ?

  • A. Giải tán chính quyền cũ, xây dựng bộ máy chính quyền.
  • B. Địa chủ phải giảm tô, xóa nợ cho nông dân,
  • C. Kêu gọi nhân dân hưởng ứng tuần lễ vang, lập quỹ độc lập.
  • D. Cả 3 ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON