YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để hồi tưởng về những ngày đầu của nước Việt Nam mới, tác giả đã xuất phát từ điểm nhìn hiện tại nào?

  • A. Bối cảnh đất nước năm 1945.
  • B. Bối cảnh đất nước năm 1970.
  • C. Bối cảnh đất nước năm 1975.
  • D. Bối cảnh đất nước năm 1986.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA