ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong các phản ứng sau đây, nếu lượng Fe trong các cặp đều được lấy bằng nhau thì cặp nào có tốc độ phản ứng lớn nhất?

  • A. Fe + HCl 0,1M
  • B. Fe + HCl 0,2M
  • C. Fe + HCl 0,3M
  • D. Fe + HCl 20% (với d =1,2 g/ml)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử v = 100 ml  à trong dd HCl 20% 

  \({n_{HCl}} = \frac{{100.1,2.20}}{{100.35,5}} = 0,676\)

  Nồng độ HCl  tại cân bằng là: 6,76

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE