• Câu hỏi:

  Trong các phản ứng sau đây, nếu lượng Fe trong các cặp đều được lấy bằng nhau thì cặp nào có tốc độ phản ứng lớn nhất?

  • A. Fe + HCl 0,1M
  • B. Fe + HCl 0,2M
  • C. Fe + HCl 0,3M
  • D. Fe + HCl 20% (với d =1,2 g/ml)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử v = 100 ml  à trong dd HCl 20% 

  \({n_{HCl}} = \frac{{100.1,2.20}}{{100.35,5}} = 0,676\)

  Nồng độ HCl  tại cân bằng là: 6,76

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC