AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô được tính bởi \({{\rm{E}}_{\rm{n}}} =  - \frac{{{\rm{13,6}}\,}}{{{{\rm{n}}^{\rm{2}}}}}\,\) eV, (với n = 1, 2, …). Khi electron trong nguyên tử Hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có bán kính rn = 1,908 nm sang quỹ đạo dừng có bán kính  nm  thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số ​

  • A. \({\rm{7,299}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{14}}}}\,{\rm{Hz}}.\)
  • B. \({\rm{2,566}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{14}}}}\,{\rm{Hz}}.\)
  • C. \({\rm{1,094}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{15}}}}\,{\rm{Hz}}.\)
  • D. \({\rm{1,319}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{16}}}}\,{\rm{Hz}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>