YOMEDIA
UREKA
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  My husband spends far more time helping our three kids ________ homework and studying for tests than I do.

  • A. on
  • B. to
  • C. with
  • D.  in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2927

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON