YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F 1 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75%cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng. Lai phân tích cây hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen ở F 1 , thu được F a . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. F 1 có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
  II. Các cây hoa đỏ F 1 giảm phân đều cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
  III. Fa có số cây hoa vàng chiếm 25%.
  IV. Fa có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn nhất.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  F 1 phân li theo tỷ lệ 9 đỏ : 3 hồng : 3 vàng : 1 trắng.
  Quy ước gen:

  A-B- : đỏ
  A-bb : hồng
  aaB- : vàng
  aabb : trắng

  → F 1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ → I sai
  → Các cây F 1 hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp 1 hoặc 2 cặp gen giảm phân sẽ không cho 4 loại giao tử với tỉ
  lệ bằng nhau → II sai
  Lai phân tích cây F 1 dị hợp 2 cặp gen: AaBb × aabb → Fa hoa vàng (aaBb) chiếm tỷ lệ 25% → III đúng
  F a phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1: 1: 1:1 → IV sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA