YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch có [ OH- ]= 10-5 M. Môi trường của dung dịch này là

  • A. trung tính 
  • B. kiềm    
  • C. axit      
  • D. không xác dịnh được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({[{H^ + }] = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{[O{H^ - }]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{{10}^{ - 5}}}} = {{10}^{ - 9}}}\)

  \({pH =  - \log {{10}^{ - 9}} = 9}\)

  Môi trường bazơ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF