RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch có [ OH- ]= 10-5 M. Môi trường của dung dịch này là

  • A. trung tính 
  • B. kiềm    
  • C. axit      
  • D. không xác dịnh được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({[{H^ + }] = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{[O{H^ - }]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{{10}^{ - 5}}}} = {{10}^{ - 9}}}\)

  \({pH =  - \log {{10}^{ - 9}} = 9}\)

  Môi trường bazơ

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>