YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 2M và Ca(OH)2 1M  trung hòa V ml dung dịch H2SO4 0,5M . Giá trị V = ?

  • A. 500 ml
  • B. 800ml
  • C. 600ml
  • D. 900ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng số mol ion OH- là:

  nOH- = nKOH + 2.nCa(OH)2 = 0,2.2 + 2.0,2.1 = 0,8 mol 

  Áp  dụng phương trình ion thu gọn ta có:

  H+ + OH- → H2O

  số mol ion H+ bằng số mol ion OH- và bằng 0,8 mol

  Vì axit H2SO4 phân li ra 2 ion H+ nên:

  H2SO4  → 2H+ + SO42-

  0,4            0,8

  Thể tích dung dịch axit H2SO4 là:

  \({C_M} = \frac{n}{V}\)

  \( \Rightarrow V = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}}\)

  = 0,8 lít = 800 ml

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA