• Câu hỏi:

  Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh?

  • A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3, HBr                      .
  • B. KNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH. 
  • C. CuSO4, HNO3, NaOH, MgCl2
  • D. KNO3, NaOH, C2H5OH, HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CuSO4 là chất điện li yếu do ít tan trong nước ⇒ Loại A

  CH3COOH là chất điện li yếu ⇒ Loại B

  C2H5OH là chất không điện li ⇒ Loại D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC