YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh là?

  • A. 8 và 6.
  • B. 8 và 5.
  • C. 7 và 5.
  • D. 7 và 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất điện li trừ rượu và saccarozo, điện li mạnh trừ HF và CH3COOH.
  ⇒ 7 và 5.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON