RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh là?

  • A. 8 và 6.
  • B. 8 và 5.
  • C. 7 và 5.
  • D. 7 và 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất điện li trừ rượu và saccarozo, điện li mạnh trừ HF và CH3COOH.
  ⇒ 7 và 5.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA