AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bếp điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220V, thì dòng điện chạy qua bếp với cường độ 4A. Dùng bếp này thì đun được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 25oC. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/(kg.K) và hiệu suất của bếp đó là 80%.

  a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước.

  b) Tính thời gian đun.

  c) Nếu gập đôi dây điện trở của bếp mà vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  a/ Từ V = 2 lít → m = 2kg

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước: 

  Q = m.c.Δt = 2.4200.(100 - 25) = 630000 J

  b/ Từ \(H = \frac{{{A_i}}}{{{A_{tp}}}}.100\%  \Rightarrow {A_{tp}} = \frac{{{A_i}}}{H}.100\% \)

  Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:

  \({A_{tp}} = \frac{{630000}}{{80}}.100 = 787500J\) 

  Mặt khác lại có:

  \({A_{tp}} = U.I.t \Rightarrow t = \frac{{{A_{tp}}}}{{U.I}} = \frac{{787500}}{{220.4}} = 894,89s = 14,91p\)

  c/ Khi gập đôi dây điện trở của bếp thì điện trở của bếp thì  

  \(\begin{array}{l}
  R' = \frac{R}{4} \to I' = 4I\\
   \Rightarrow {A_{tp}} = U.I'.t' = U.4I.t'\\
   \to t' = \frac{t}{4} = \frac{{14,91}}{4} = 3,73p
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>