AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

  • A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).          
  • B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).
  • C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).    
  • D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>