AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng

  • A. Trong một chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
  • B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
  • C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
  • D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  + Với vật dao động điều hòa, trong một chu kì dao động có 4 thời điểm động năng bằng thế năng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>