ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X

  • A. 22,7%
  • B. 15,5%
  • C. 25,7%
  • D. 13,6%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Ta có: \({\overline C _X} = \frac{{0,93}}{{0,24}} = 3,875\). Vì khi thủy phân X trong NaOH thu được 2 ancol có cùng cacbon và 2 muối

  => Trong X có 1 chất là HCOOC2H5 (A), este đơn chức còn lại là RCOOC2H5 (B), este 2 chức (C) được tạo từ etylenglicol C2H4(OH)2 và hai axit cacboxylic HCOOH; RCOOH (trong gốc –R có 1 liên kết đôi C=C)

  + Lúc này kA = 1 ; kB = 2 ; kC = 3. Áp dụng \({n_B} + 2{n_C} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} = 0,13\) (1)

  \(\to 2{n_A} + 2{n_B} + 4{n_C} = 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} - 2{n_{{O_2}}} = 0,58\) (2) và nA + nB + nC = 0,24  (3)

  + Từ (1), (2), (3) ta tính được: nA = 0,16 mol ; nB = 0,03 mol ; nC = 0,05 mol

  \(\to 3.0,16 + 0,03.{C_B} + 0,05.{C_C} = 0,93\) (4) (với CB > 4, CC > 5)

  + Nếu CB = 5 thay vào (4) ta có: CC = 6 => Thỏa (nếu CB càng tăng thì CC < 6 nên ta không cần xét nữa).

  Vậy (B) là CH2=CH-COOC2H5: 0,03 mol => \(\% {m_C} = \frac{{7,25}}{{22,04}} = 13,61\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25691

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF