• Câu hỏi:

  Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m

  • A. 32,75 gam
  • B. 33,48 gam
  • C. 27,64 gam
  • D. 33,91 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l}
  89{n_{Ala}} + 147{n_{Glu}} = 15,94\\
  {n_{Ala}} + 2{n_{Glu}} = {n_{NaOH}} = 0,2
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{Ala}} = 0,08\,mol\\
  {n_{Glu}} = 0,06\,mol
  \end{array} \right.\)

  \( \to {n_{NaCl}} = {n_{NaOH}} = 0,2\;mol \Rightarrow {m_X} = 125,5{n_{AlaHCl}} + 183,5{n_{GluHCl}} + 58,5{n_{NaCl}} = 32,75(gam)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC