ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp E chứa 3 peptit X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều mạch hở có tổng số nguyên tử O là 14 và số mol của X chiếm 50% số mol của hỗn hợp E. Đốt cháy m gam hỗn hợp E cần dùng 25,704 lít O2 (đktc) sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 60,93 gam, đồng thời có một khí duy nhất thoát ra. Mặt khác, đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 0,36 mol muối của A và 0,09 mol muối của B (A, B là hai α- aminoaxit no, mạch hở phân tử có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2). Phần trăm khối lượng của Z có trong hỗn hợp E là. 

  • A. 24,6%. 
  • B. 16,4%. 
  • C. 13,67%. 
  • D. 20,5%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quy đổi E thành C2H3ON (0,36 + 0,09 = 0,45), CH2 (a) và H2O (b)
  nO2 = 0,45.2,25 + 1,5a = 1,1475
  mCO2 + mH20 = 44(0,45.2 + a) + 18(0,45.1,5 + a + b) = 60,93
  → a = 0,09 và b = 0,2
  m muối = 0,36M1 + 0,09M2 = 0,45.57 + 14a + 0,45.40
  → 4M1 + M2 = 499
  → M1 = 97 (GlyNa) và M2 = 111 (AlaNa) là nghiệm duy nhất.
  Tổng số 0 = 14 → Tổng số N = 11
  Số N trung bình = 0,45/b = 2,25 → X là đipeptit.
  Đặt k là số N trung bình của Y và Z.
  nX = ny + n2 = 0,1 (1)
  → nN = 0,1.2 +0,1.k = 0,45
  → k = 2,5
  → Y cũng là đipeptit.
  Từ tổng N→ Z là hentapeptit.
  nN = 2nX + 2nY + 7nZ = 0,45 (2) (102)
  → nX = 0,1; Y = 0,09 và nz = 0,01
  nGly = 0,36 và nAla = 0,09 → Chỉ có Y chứa 1Ala, X và Z chỉ chứa Gly.

  X là Gly-Gly; Y là Gly-Ala và Z là (Gly)7

  → %Z = 13,67%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON