YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 = q và q2 = 4q đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị trí tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng 

  • A. d/2 
  • B. d/3
  • C. d/4
  • D. 2d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Do \({q_1},{q_2}\) cùng dấu nên để lực tổng hợp tác dụng lên M bằng 0 thì M nằm trên đường nối \({q_1},{q_2}\)  và nằm trong khoảng \({q_1},{q_2}\).

  \({F_1} = {F_2} \Rightarrow \frac{{k\left| {{q_1}.{q_0}} \right|}}{{r_1^2}} = \frac{{k\left| {{q_2}.{q_0}} \right|}}{{r_2^2}} \Leftrightarrow \frac{q}{{r_1^2}} = \frac{{4q}}{{r_2^2}}\) 

  \( \Rightarrow {r_1} = \frac{{{r_2}}}{2}\) (1)

  M nằm trong khoảng giữa hai điện tích \( \Rightarrow {r_1} + {r_2} = d\) (2)

  Từ (1)(2)   \( \Rightarrow {r_1} = \frac{d}{3};{r_2} = \frac{{2d}}{3}\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON