• Câu hỏi:

  Có ba tụ điện C1 = C2 = C; C3 = 2C. Để có điện dung Cb = C thì các tụ được ghép theo cách 

  • A. C1 nt C2 nt C3
  • B. C1 // C2 // C3
  • C. (C1 nt C2) // C3.
  • D. (C1 // C2) nt C3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Để có điện dung \({C_b} = C\)  thì các tụ phải được ghép \(\left( {{C_1}//{C_2}} \right)nt{C_3}\)  

  Ta có: \({C_{12}} = {C_1} + {C_2} = 2C\)  

  \(\frac{1}{{{C_b}}} = \frac{1}{{{C_{12}}}} + \frac{1}{{{C_3}}} \Rightarrow {C_b} = \frac{{{C_{12}}.{C_3}}}{{{C_{12}} + {C_3}}} = \frac{{2C.2C}}{{2C + 2C}} = C\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC