YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?

  • A. glyxin.
  • B. metylamin.
  • C. axit axetic.       
  • D. alanin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phenolphtalein hóa hồng:

  dung dịch có tính bazơ \(pH\geq 8\Rightarrow CH_{3}NH_{2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON