YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 0,02 mol α – amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là

  • A. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.
  • B. H2N–CH2CH(NH2)–COOH.
  • C. CH3CH(NH2)–COOH.
  • D. HOOC–CH2CH(NH2)–COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Rightarrow\) Có 2 nhóm ( - COOH) và 1 nhóm ( - NH2)

  \(R(COOH)_{2}(NH_{2})+HCl\rightarrow R(COOH)_{2}NH_{3}Cl\)

  0,02                                                                  0,02

  \(M_{muoi}=\frac{3,67}{0,02}=183,5\)

  MX = 183,5 - 36,5 = 147

  147 = R + 90 + 16 \(\Rightarrow R=41(C_{3}H_{5})\)

  \(HOOC-CH_{2}-CH_{2}-CH-COOH\)

                                                                 \(\mid\)

                                                                \(NH_{2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON