ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 12,44 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và đipeptit Y (C5H10N2O3) cần dùng 160 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một khí Z duy nhất (có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh) và hỗn hợp T gồm hai muối. Nếu lấy 24,88 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là?

  • A. 41,64 gam.  
  • B. 42,76 gam.      
  • C. 37,36 gam.   
  • D. 36,56 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  X:N{H_2}C{H_2}COON{H_4}:{x^{mol}}\\
  Y:Gly - Ala:{y^{mol}}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  92x + 146y = 12,44\\
  x + 2y = 0,16
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,04\\
  y = 0,06
  \end{array} \right.\)

  \(x = 2.(0,1.111,5 + 0,06.125,5 + 0,04.53,5) = 41,64{\rm{ gam}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75509

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON