YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Different from English taught to all Vietnamese students, Chinese and Russian have been made optional languages taught at secondary schools in Vietnam.

  • A. compulsory
  • B. important
  • C. comfortable
  • D. necessary

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  optional (adj): được lựa chọn

     A. compulsory (adj): bắt buộc                                    B. important (adj): quan trọng

     C. comfortable (adj): thoải mái                                   D. necessary (adj): bắt buộc

  => optional >< compulsory

  Tạm dịch: Khác với tiếng Anh được dạy cho tất cả học sinh Việt Nam, tiếng Trung và tiếng Nga là các ngôn ngữ tùy chọn được giảng dạy tại các trường trung học ở Việt Nam.

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON