• Câu hỏi:

  Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

  If you hadn’t watched that late movie last night, you wouldn’t have been sleepy now.

  • A. hadn’t
  • B. late movie
  • C. wouldn’t have been
  • D. night

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  wouldn't have been ----> wouldn't be

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC