• Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

  C3H4O2 + NaOH → X + Y              X + H2SO4 loãng → Z + T

  Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là: 

  • A. CH3CHO, HCOOH.                         
  • B. HCOONa, CH3CHO.
  • C. HCHO, CH3CHO.                                 
  • D. HCHO, HCOOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC