ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình ẩn x có tham số m: \(x^2-(2m+3)x+m^2-3=0\)

  Giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm đều âm là:

   

   

  • A. \(-\frac{7}{4}\leq m\leq \sqrt{3}\)
  • B. \(-\frac{7}{4}\leq m<-\sqrt{3}\)
  • C. \(-\frac{7}{4}\leq m\leq -\sqrt{3}\)
  • D. \(m\geq \frac{-7}{4}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\Delta=4m^2+12m+9-4m^2+12=12m+21\)

  Để pt có 2 nghiệm thì \(12m+21\geq 0\Leftrightarrow m\geq -\frac{7}{4}\)

  Khi đó, 2 nghiệm âm \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2m+3<0\\ m^2-3>0 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m<\frac{-3}{2}\\ m<-\sqrt{3} or m>\sqrt{3} \end{matrix}\right.\)

  Kết hợp điều kiện \(\Rightarrow -\frac{7}{4}\leq m<-\sqrt{3}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1