YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình ẩn x có tham số m: \(x^2-(2m+3)x+m^2-3=0\)

  Giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm đều âm là:

   

   

  • A. \(-\frac{7}{4}\leq m\leq \sqrt{3}\)
  • B. \(-\frac{7}{4}\leq m<-\sqrt{3}\)
  • C. \(-\frac{7}{4}\leq m\leq -\sqrt{3}\)
  • D. \(m\geq \frac{-7}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\Delta=4m^2+12m+9-4m^2+12=12m+21\)

  Để pt có 2 nghiệm thì \(12m+21\geq 0\Leftrightarrow m\geq -\frac{7}{4}\)

  Khi đó, 2 nghiệm âm \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2m+3<0\\ m^2-3>0 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m<\frac{-3}{2}\\ m<-\sqrt{3} or m>\sqrt{3} \end{matrix}\right.\)

  Kết hợp điều kiện \(\Rightarrow -\frac{7}{4}\leq m<-\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF