YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (C) có tâm I và có bàn kính R = 2a . Xét điểm M thay đổi sao cho IM = a . Hai dây AC, BD đi qua điểm M và vuông góc với nhau (A, B, C, D thuộc (C)). Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác ABCD.

  Lời giải tham khảo:

  \( \Rightarrow HA = HC = \frac{1}{2}AC,KB = KD = \frac{1}{2}BD\)

  Kẻ \(IH \bot AC,JK \bot BD\)

  Tam giác AIH có AH2 = R2 - IH2 = 4a2 - IH2 => AC2 = 16a2 - 4IH2

  Tam giác BIK có BK2 = R2 - IK2 = 4a2 - IK2  => BD2 = 16a2 - 4IK2

  IHMK là hình chữ nhật (3 góc vuông) => IH2 + IK2 = IM2 = a2

  AC2  + BD2  = 32a2  - 4(IH2  + IK2 )= 32a2  - 4a2  = 28a2

  \({S_{ABCD}} = \frac{1}{2}.AC.BD \le \frac{{A{C^2} + B{D^2}}}{4} = \frac{{28{a^2}}}{4} = 7{a^2}\)

  => Max(SABCD) = 7a2 khi AC = BD và hai dây cách tâm I một khoảng \(IH = IK = \frac{{\sqrt 2 }}{2}a\)

  Vậy Max(SABCD) = 7a2

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100763

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON