AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các cân bằng sau:

    (1): 2 SO2 (k)  + O2 (k)   ⇆  2SO3(k)                                             

    (2): N2 (k)   + 3 H2 (k) ⇆ 2NH3 (k)

    (3): CO2 (k)  + H2 (k)  ⇆  CO (k)   +  H2O (k)                          

    (4): 2 HI (k)   ⇆   H2 (k)  +  I2 (k)

  Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là:

  • A. (3) và (4)
  • B. (1) và (2)    
  • C. (1) và (3)  
  • D. (2) và (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>