• Câu hỏi:

  Cho \(a > 0;b > 0\) thỏa mãn \({a^2} + {b^2} = 7ab\). Khẳng định nào sau đây là đúng? 

  • A. \(3\log (a + b) = \frac{1}{2}({\log _a} + {\log _b})\)
  • B. \(\log \frac{{a + b}}{3} = \frac{1}{2}({\log _a} + {\log _b})\)
  • C. \(2({\log _a} + {\log _b}) = \log (7ab)\)
  • D. \(2({\log _a} + {\log _b}) = \log (7ab)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({a^2} + {b^2} = 7{\rm{a}}b \Leftrightarrow {\left( {a + b} \right)^2} = 9ab\)

  \(\Leftrightarrow \frac{{{{\left( {a + b} \right)}^2}}}{{{3^2}}} = ab \Leftrightarrow \log {\left( {\frac{{a + b}}{3}} \right)^2} = \log ab\)

  \(2\log \frac{{a + b}}{3} = \log a + {\mathop{\rm logb}\nolimits}\)

  \(\Leftrightarrow \log \frac{{a + b}}{2} = \frac{1}{2}\left( {\log a + \log b} \right)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC