AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

  • A. Có vai trò quan trọng nhất.
  • B. Có vai trò cơ bản nhất.
  • C. Có vai trò quyết định trực tiếp.
  • D. Có vai trò quyết định nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk trang 165.

  Cách giải:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) xác định miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>