• Câu hỏi:

  Các bước thay líp gồm có : 

  • A. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp bánh xe→ Lắp líp mới vào  → Căng lại xích.
  • B. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Lắp bánh xe → Căng lại xích.
  • C. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Căng lại xích→ Lắp bánh xe 
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Lắp bánh xe → Căng lại xích.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC