Trắc nghiệm Hàm số lũy thừa - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Hàm số lũy thừa sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập , qua đó sẽ giúp các em ghi nhớ bài tốt hơn, có biện pháp điều chỉnh cách học nếu tiếp thu bài chưa tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):