Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Hoá chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật ?

  • A. Prôtêin
  • B. Mônôsaccarit
  • C. Pôlisaccarit
  • D. Phênol
 • Câu 2:

  Khoảng nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của nhóm vi sinh vật ưa ấm là:

  • A. 20 – 40
  • B. 10 – 20
  • C. 40 – 50
  • D. 20 – 25
 • Câu 3:

  Có một dạng vi sinh vật sinh trưởng mạnh nhất ở nhiệt độ môi trường dưới 10oC. Dạng vi sinh vật đó thuộc nhóm nào sau đây?

  • A. Nhóm ưa nhiệt
  • B. Nhóm ưa ẩm
  • C. Nhóm ưa lạnh
  • D. Nhóm ưa siêu nhiệt
 • Câu 4:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho VSV đồng hóa và tăng sinh khối
  • B. VSV nguyên dưỡng là VSV có thể sinh trưởng trong môi trường tối thiểu
  • C. VSV tự tổng hợp một số chất hữu cơ như vitamin, axit amin... từ các chất vô cơ gọi là nhân tố sinh trưởng
  • D. VSV khuyết dưỡng là VSV không sinh trưởng trong môi trường tối thiểu
 • Câu 5:

   Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn ?

  • A. vì nước là dung môi của các chất khoáng dinh dưỡng
  • B. vì nước là yếu tố hóa học tham gia vào quá trình thủy phân các chất
  • C. vì vi khuẩn sinh trưởng tốt ở môi trường có độ ẩm cao
  • D. vì mỗi loại VSV sinh trưởng trong một giới hạn độ ẩm nhất định