bởi Nguyễn Tuyết Nhi ngày 12/02/2018
Cho hỗn hợp 0.06 molAl và 0.35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm CU(NO3)2 và H2SO4 thu được 2,24 lít(đktc) hỗn hợp 2 khí gồm NO và H2, dung dịch chứa m gam muối và 10,05 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Tính m

Theo dõi (1)

Câu trả lời (1)

 • Đề sai rồi 

  nAl =0,04; hh kl là 10,04 gam; %m là 80,8765

  Sau đó bảo toàn e là được

  Gọi nNO NH4+ H2 là x y z

  bởi Nguyễn Tiến Hùng ngày 13/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Mn giúp mình câu này nhé. Cảm ơn nhiều.

  Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:
  A. NO và Mg                   B. NO2 và Al                      C. N2O và Al                            D. N2O và Fe 

 • mn giúp vs...

  Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3  dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO là khí NO duy nhất. Giá trị của a là

  A. 11,48.         B. 13,64.          C. 2,16.           D. 12,02.

 • Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Thêm 1 hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho m gam Y vào HCl dư giải phóng 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối ban đầu là:

       A. 0,3M                        B. 0,4M                         C. 0,42M                       D. 0,45M

 • Mọi người giúp mình viết các phương trình hóa học được không ạ. Thanks all......

  Cho các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là:

       A. 4                                  B. 3                                   C. 6                                   D. 5

 • Phi kim + kim loại

  bởi thanh hằng ngày 30/07/2017 |   1 Trả lời

  Cho em hỏi câu này đi ạ. Mong hồi âm.

  Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F lần lượt là:

       A. Al  và AgCl                   B. Fe và AgCl                 C. Cu và AgBr                  D. Fe và AgF

 • Mọi người giúp em câu này đi ạ. Em cảm ơn nhiều.

  Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là?