20 Câu trắc nghiệm Amin - Amino axit - Protein có Video giải

Thời gian làm bài: 30 phút Số lượng câu hỏi: 20 câu Số lần thi: 1

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):