YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9

Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2  thì có điện trở . Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Dây thứ 1 có: 

\({l_1} = 200m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 5,6{\rm{\Omega }}\)

- Dây thứ 2 có: 

\({l_2} = ?m,{S_2} = 2m{m^2},{R_2} = 16,8{\rm{\Omega }}\)

- Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ nhôm) có: 

\({l_3} = 200m,{S_3} = 2m{m^2},{R_3} = ?\)

- Nhận thấy:

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \frac{{{S_3}}}{{{S_1}}} \Leftrightarrow \frac{{5,6}}{{{R_3}}} = \frac{2}{1}}\\ { \Rightarrow {R_3} = \frac{{5,6}}{2} = 2,8{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \frac{{{l_2}}}{{{l_3}}}}\\ { \Leftrightarrow \frac{{16,8}}{{2,8}} = \frac{{{l_2}}}{{200}} = 6}\\ { \Rightarrow {l_2} = 1200m} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON