YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9

Bài tập 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9

Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì tiết diện là bao nhiêu?

A. 5mm2               B. 0,2mm2             

C. 0,05mm2          D. 20mm2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Dây thứ 1 có:

\({l_1} = 100m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 1,7{\rm{\Omega }}\)

- Dây thứ 2 có: 

\({l_2} = 200m,{S_2} = ?,{R_2} = 17{\rm{\Omega }}\)

Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ đồng) có: 

\({l_3} = 200m,{S_3} = 1m{m^2},{R_3} = ?\)

- Nhận thấy:

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \frac{{{l_1}}}{{{l_3}}} = \frac{{100}}{{200}} = \frac{1}{2}}\\ { \Rightarrow {R_3} = 2{R_1} = 2.1,7 = 3,4{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \frac{{{S_3}}}{{{S_2}}} \Leftrightarrow \frac{{17}}{{3,4}} = \frac{1}{{{S_2}}}}\\ { \Rightarrow {S_2} = 0,2m{m^2}} \end{array}\)

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON