YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9

Bài tập 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9

Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=6V, U2=3V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=5Ω và R2=3Ω.Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đồ của mạch điện.

b. Tính điện trở của biến trở khi đó.

c. Biến trở này có điện trở lớn nhất là 25Ω, được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m. Tiết diện 0,2mm2. Tính chiều dài của dây Nicrom này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì U=Udm1+Udm2⇔(9=6+3) nên ta cần mắc hai đèn nối tiếp với nhau.

Xác định vị trí mắc biến trở:

Cường độ dòng điện định mức qua mỗi đèn là:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{I_{dm1}} = \frac{{{U_{dm1}}}}{{{R_1}}} = \frac{6}{5} = 1,2A}\\ {}&{{I_{dm2}} = \frac{{{U_{dm2}}}}{{{R_2}}} = \frac{3}{3} = 1A} \end{array}\)

- Vì Iđm1 > Iđm2 nên để hai đèn sáng bình thường thì đèn 1 phải nằm ở nhánh chính và đèn 2 nằm ở nhánh rẽ → biến trở cần phải mắc song song với R2

(vì nếu biến trở mắc song song với R1 thì khi đó Imạch chính = Iđm2 = 1A < 1,2A)

=> Ta mắc sơ đồ mạch điện như hình dưới đây: 

Mạch gồm Đ1 Nt [ Đ2 // Rb ]

b) Cường độ dòng điện chạy qua Đ1 là:

\({I_1} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{6}{5} = 1,2{\rm{A}}\)

- Cường độ dòng điện chạy qua Đ2 là:

\({I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \frac{3}{3} = 1{\rm{A}}\)

- Cường độ dòng điện chạy qua biến trở là:

\({I_b} = {I_1} - {I_2} = 1,2 - 1 = 0,2A\)

- Điện trở của biến trở khi đó là:

\({R_b} = \frac{{{U_2}}}{{{I_b}}} = \frac{3}{{0,2}} = 15{\rm{\Omega }}\)

c) Chiều dài của dây nicrom dùng để quấn biến trở là:

\(l = \frac{{R.S}}{\rho } = \frac{{{{25.0,2.10}^{ - 6}}}}{{{{1,1.10}^{ - 6}}}} = 4.545m\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON