YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.16 trang 93 SBT Vật lý 12

Giải bài 32.16 tr 93 sách BT Lý lớp 12

Người ta gọi hiệu suất của quá trình quang - phát quang là tỉ số giữa công suất của dòng ánh sáng phát quang với công suất của dòng ánh sáng kích thích. Thực nghiệm cho thấy hiệu suất phát quang của rất nhiều dung dịch phát quang vào cỡ 0,40. Cho rằng bước sóng của ánh sáng kích thích vào khoảng 0,25 μm và của ánh sáng phát quang vào khoảng 0,55 μm. Tính hiệu suất lượng tử của các quá trình phát quang nói trên. Hiệu suất lượng tử của một quá trình phát quang là tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải phương trình tương tự như bài 32.14 ta có

Ppq = 0,4Pkt

\(\begin{array}{l} {\varepsilon _{pq}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{pq}}}} = \frac{{hc}}{{0,{{55.10}^{ - 6}}}}\\ {\varepsilon _{kt}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{kt}}}} = \frac{{hc}}{{0,{{25.10}^{ - 6}}}}\\ {N_{kt}} = \frac{{{P_{kt}}}}{{{\varepsilon _{kt}}}} = \frac{{{P_{kt}}.0,{{25.10}^{ - 6}}}}{{hc}}\\ {N_{pq}} = \frac{{{P_{pq}}}}{{{\varepsilon _{pq}}}} = \frac{{{P_{pq}}.0,{{55.10}^{ - 6}}}}{{hc}} = \frac{{0,4.{P_{kt}}.0,{{55.10}^{ - 6}}}}{{hc}} \end{array}\)

Hiệu suất lượng tử của quá trình phát quang:

\({H_{lt}} = \frac{{{N_{kt}}}}{{{N_{pq}}}} = \frac{{0,4.0,55}}{{0,25}} = 0,88\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.16 trang 93 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF