YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 208 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 tr 208 sách GK Lý lớp 11

Một học sinh cận thị có các điểm \(C_c, C_v\) cách mắt lần lượt 10 cm và 90 cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ \(+10 dp\) để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.

a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

b) Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực. Cho \(OC_c = 25 cm\). Tính số bội giác.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài sử dụng kính lúp để quan sát các vật, đề bài yêu cầu ta xác định phạm vi đặt vật và tính số bội giác của kính, các dữ kiện bài toán đưa ra là gía trị của các điểm  \(C_c, C_v\) và độ tụ .

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính tiêu cự của kính nhờ công thức: \(f=\frac{1}{D}\)

  • Bước 2: Tính khoảng cách xa nhất \(d_M\) khi ảnh ảo của nó ở cực viễn \(C_v\)  

  • Bước 3: Tính khoảng cách gần nhất \(d_m\) khi ảnh ảo của nó ở cận cực \(C_c\)

  • Bước 4: Xác định miền giá trị đặt trước kính.

  • Bước 5: Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực nhờ công thức: \(G_\propto =\frac{OC_c}{f}\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có: 

Câu a:

 • Tiêu cự của kính là:

\(f=\frac{1}{D}=0,1m=10cm\)

 • Với thấu kính (L) học sinh cận thị thấy rõ vật ở khoảng cách xa nhất \(d_M\) khi ảnh ảo của nó ở cực viễn \(C_v\) và kính đeo sát mắt (\(l=0\) ): \(d_M'\) = \(l-OC_v\) =-90cm

\(d_M=d_M'.\frac{f}{d_M'-f}=(-90).\frac{10}{-90-10}=9cm\)

 • Tương tự, học sinh cận thị thấy rõ vật ở khoảng cách gần nhất \(d_m\) khi ảnh ảo của nó ở cận cực \(C_c\) : \(d_m'=l-OC_c=-10cm\) 

\(d_m=d_m'.\frac{f}{d_m'-f}=(-10).\frac{10}{-10-10}=5cm\)

 Vậy phải đặt trong khoảng trước kính : \(5 cm \leq d \leq 9 cm\).

Câu b:

 • Trường hợp học sinh mắt không bị tật, ngắm chừng kính lúp nói ở trên vô cực thì số bội giác là :

 \(G_\propto =\frac{OC_c}{f}=\frac{25}{10}=2,5\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 208 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON