YOMEDIA

Ôn tập Phi kim, sơ lược bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Tải về
 
ZUNIA12

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Ôn tập Phi kim, sơ lược bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

ÔN TẬP PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢN TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 

I. Bài Tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, sắp xếp theo Z tăng dần

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A, 8 nhóm B, 18 cột trong đó nhóm A có 8 cột và nhóm B có 10 cột

Câu 3: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:

A. 3                             B. 5                             C. 6                             D. 7

Câu 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:

A. 3 và 3                     B. 4 và 3                     C. 4 và 4                      D. 3 và 4

Câu 5: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18                   B. 18 và 8                    C. 8 và 8                      D. 18 và 32

Câu 6: Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P,S, Cl,Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa:

A. 3                             B. 10                           C. 20                           D. 8

Câu 7: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. Chu kì 3, nhóm IVA                                  B. Chu kì 3, nhóm VIA

C. Chu kì 4, nhóm IVA                                  D. Chu kì 4, nhóm IIIA

Câu 8: Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X thuộc nhóm VA                                    B. M thuộc nhóm IIB

C. A,M thuộc nhóm IIA                                 D. Q thuộc nhóm IA

Câu 9: Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì

 B. A, M thuộc chu kì 3

C. M, Q thuộc chu kì 4

D. Q thuộc chu kì 3

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất l à 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

A. khí hiếm và kim loại                                   B. kim loại và kim loại

C. kim loại và khí hiếm                                   D. phi kim và kim loại

  Câu 11: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là

A. 3                             B.5                              C.6                              D.7

Câu 12: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là

A.3 và 3                      B.3 và 4                      C.4 và 4                       D.4 và 3

Câu 13: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là

A.8 và 18                    B.18 và 8                     C.8 và 8                       D.18 và 8  

Câu 14: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Câu 16: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo:

A. Chiều tăng dần của số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.

C. Chiều tăng dần của nguyên tử khối.

D. Chiều giảm dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.

Câu 17: Đại lượng nào của nguyên tố hóa học biến thiên tuần hoàn:

A. Số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

C. Điện tích hạt nhân và số electron của nguyên tử.

D. Nguyên tử khối.

Câu 18: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn do Mendeleev công bố được sắp xếp theo chiều tăng dần

A. khối lượng nguyên tử.                          B. bán kính nguyên tử.

C. số hiệu nguyên tử.                               D. độ âm điện của nguyên tử

Câu 19: Cho dãy các nguyên tố nhóm IIA : Mg – Ca – Sr – Ba. Từ Mg đến Ba, theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính kim loại thay đổi theo chiều :

A. tăng dần                             B. giảm dần                 C. tăng rồi giảm                      D. giảm rồi tăng.

Câu 20: Cho dãy các nguyên tố nhóm VA : N – P – As – Sb – Bi. Từ N đến Bi, theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính phi kim thay đổi theo chiều

A. tăng dần

B. giảm dần

C. tăng rồi giảm

D. giảm rồi tăng

...

Trên đây là phần trích dẫn Ôn tập Phi kim, sơ lược bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON