AMBIENT

Hệ thống bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Cacbohidrat

Tải về

Dưới đây là Hệ thống bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Cacbohidrat được HOC247 biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án cụ thể để các em đối chiếu kết quả bài làm, từ đó tự đánh giá năng lực bản thân, có kế hoạch ôn tập cụ thể, đạt kết quả thật cao trong các kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG CACBOHIĐRAT

 

I. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP CỦA CHƯƠNG:

1.Câu hỏi phân loại cacbohiđrat (mono, đi hay polisaccarit)

2. Câu hỏi liên quan đến tính chất đặc trưng của từng cacbohiđrat

3. Sơ đồ phản ứng

4. Câu hỏi nhận biết

5. Bài toán dựa vào phản ứng đặc trưng của từng cacbohiđrat

6. Bài toán mối quan hệ giữa số mol glucozơ với số mol Ag, số mol saccarozơ với số mol Ag (phản ứng tráng gương)

7. Bài toán liên quan đến phản ứng thủy phân (saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ)

8. Phản ứng lên men rượu (công thức tính độ rượu)

9. Bài toán điều chế xenlulozơ trinitrat.

10. Bài toán có liên quan đến hiệu suất phản ứng

II. BÀI TẬP

Câu 1Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là

A. Cn(H2O)m                       B.CnH2O            C. CxHyOz                   D. R(OH)x(CHO)y

Câu 2. Glucozơ là một hợp chất:

A. đa chức                          B. Monosaccarit               C. Đisaccarit                    D. đơn chức

Câu 3.Saccarozơ và mantozơ là:

A. monosaccarit                  B. Gốc glucozơ                C. Đồng phân                   D. Polisaccarit

Câu 4.Tinh bột và xenlulozơ là

A. monosaccarit                  B. Đisaccarit                    C. Đồng đẳng                    D. Polisaccarit

Câu 5.Glucozơ và fructozơ là:

A. Disaccarit                        B. Đồng đẳng                 C.Andehit và xeton             D. Đồng phân

Câu 6.Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3

B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng

C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim

D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0

Câu 7.Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C. là hai dạng thù hình của cùng một chất

D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Câu 8. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.

A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu 

C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 9.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.

A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 10.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:

A. Phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng với anhidrit axit tạo este 5 chức

Câu 11 : Phát biểu không đúng là :

A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2

B. Thủy phân ( xúc tác H+,t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.

C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ( xúc tác H2,t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương.

D. Dung dịch mantozo tác dụng với Cu(OH)2, khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

Câu 12 : Glucozo tác dụng được với :

A. H2 (Ni,t0); Cu(OH)2 ; AgNO3 /NH3; H2O (H+, t0)

B. AgNO3 /NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni,t0); CH3COOH (H2SO4 đặc, t0)

C. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 13. Nhận định sai là

A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2

C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2

D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương

Câu 14. Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử :

A. Dung dịch iot                                                                          B. Dung dịch axit

C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc                                     D. Phản ứng với Na

Câu 15. Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng

một thuốc thử là:

A. HNO3                     B. Cu(OH)2/OH-,to                   C. AgNO3/NH3                    D. dd brom

Câu 16.Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O),
glixerol là:

A. AgNO3/NH3          B. Cu(OH)2/OH-,to                    C. Na                                    D. H2

Câu 17.Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

A. Glucozơ                B. Fructozơ                             C. Saccarozơ                        D. Mantozơ

Câu 18.Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

A. axit axetic               B. Glucozơ                            C. Saccarozơ                        D. Fructozơ

Câu 19.Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột→ X→ Y→ axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. ancol etylic, andehit axetic.     

B. mantozo, glucozơ.    

C. glucozơ, etyl axetat.     

D. glucozo, ancol etylic

Câu 20.Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH2=CH2.                        B. CH3CHO và CH3CH2OH.

C. CH3CH2OH và CH3CHO.                         D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

...

Trên đây là phần trích dẫn Hệ thống bài tập trắc nghiệm ôn tập chương Cacbohidrat, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA