YOMEDIA

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Ninh lần 2 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin giới thiệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2022-2023 Sở GD&ĐT Quảng Ninh lần 2 có đáp án để các em có nhiều nguồn tư liệu ôn tập cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, bảng đáp án và lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng đối chiếu. Chúc các em chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt và đạt được kết quả cao trong học tập.

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH

CHUYÊN HẠ LONG

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2

NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: HOÁ HỌC

40 câu trắc nghiệm

Thời gian: 50 phút (không tính thời gian phát đề)Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;

Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

ĐỀ THI

Câu 41: Hỗn hợp 0,78 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 1,2 mol Cu2+ và 1,2 mol Ag+. Sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x có thể là 

A. 0,915.

B. 1,05.

C. 1,80.

D. 1,418.

Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Thủy phân hết 1 mol vinyl axetat rồi đem sản phẩm thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 4 mol  bạc kim loại. 

B. Ứng với công thức C5H10O2 có 5 đồng phân este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

C. Hợp chất thơm CH3COOC6H4OH phản ứng KOH tỉ lệ 1 : 3 về số mol. 

D. Hợp chất C2H4O2 có 3 đồng phân mạch hở, trong đó có 1 đồng phân có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

Câu 43: Hợp chất nào sau đây có khối lượng mol phân tử là số lẻ? 

A. Anilin.

B. Lysin.

C. Saccarozơ.

D. Tơ nilon-6,6.

Câu 44: Kali tác dụng với dung dịch chất nào sau đây không tạo thành kết tủa? 

A. MgCl2.

B. Ba(NO3)2.

C. Fe(NO3)2.

D. CuSO4.

Câu 45: Quá trình nào sau đây không có sự trao đổi electron? 

A. Dây phơi bằng thép bị đứt được nối bằng một sợi dây đồng, để trong không khí ẩm. 

B. Quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (xe máy, ô tô,.). 

C. Dùng giấm ăn để khử mùi tanh của nhớt cá. 

D. Nhúng thanh sắt sạch vào dung dịch muối đồng sunfat. 

Câu 46: Vật liệu polime nào sau đây trong thành phần không chứa nguyên tố nitơ? 

A. Lông cừu.

B. Tơ lapsan.

C. Tơ olon.

D. Tơ capron.

Câu 47: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa ion kim loại như sau:  Mg2+/Mg; Al3+/Al; Zn2+/Zn; Cu2+/Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là 

A. Cu.

B. Zn.

C. Al.

D. Mg.

Câu 48: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Vàng là kim loại dẻo nhất, có thể dát mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. 

B. Thủy ngân ở dạng lỏng ngay ở nhiệt độ thường, dễ bay hơi và rất độc. 

C. Kim loại crom là vật liệu có độ cứng lớn nhất, có thể dùng để làm mũi khoan, dao cắt kính,. 

D. Liti là kim loại nhẹ nhất, kim loại liti có thể nổi trên dầu hỏa. 

Câu 49: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Dextrin và mantozơ là các sản phẩm trung gian của quá trình thủy phân tinh bột. 

B. Amilozơ và xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, thủy phân hoàn toàn trong môi  trường axit đều thu được sản phẩm là glucozơ. 

C. Mỗi gốc glucozơ trong phân tử xenlulozơ còn 3 nhóm –OH tự do, sản phẩm của xenlulozơ với axit nitric đặc (xúc tác và điều kiện thích hợp) được dùng làm thuốc súng không khói. 

D. Ở điều kiện thường glucozơ ở trạng thái rắn và tồn tại chủ yếu dạng mạch hở.

Câu 50: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm không thu được muối và ancol? 

A. (C17H33COO)3C3H5.

B. C6H5COOCH3

C. CH3COOCH=CH2.

D. CH3OCOC2H5

Câu 51: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. 

B. Kim loại Li được dùng làm tế bào quang điện. 

C. Nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ được gọi là nước cứng. 

D. Trong hemoglobin (huyết sắc tố hay hồng cầu) của máu có chứa ion sắt (II).

Câu 52: Chất béo nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường và có 98 nguyên tử hiđro trong phân tử? 

A. Trilinolein.

B. Tripanmitin.

C. Tristearin.

D. Triolein.

Câu 53: Trường hợp nào sau đây có xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa (kim loại sử dụng trong các thí  nghiệm được coi là tinh khiết)? 

A. Để đoạn dây thép trong không khí ẩm.

B. Đốt bột sắt trong khí clo. 

C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch HCl.

D. Cho bột đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Câu 54: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là 

A. thạch cao nung.

B. thạch cao sống.

C. boxit.

D. đá vôi.

Câu 55: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit thu được hỗn hợp Y (gọi là hỗn hợp tecmit). Y được dùng  để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là 

A. Fe.

B. Al.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 56: Để sơ cứu cho người bị bỏng phenol (C6H5OH) người ta có thể sử dụng dung dịch loãng nào sau  đây? 

A. Giấm ăn.

B. Glixerol.

C. Muối ăn.

D. Nước vôi trong.

Câu 57: Thủy phân 10,36 gam etyl fomat trong dung dịch chứa 6,4 gam NaOH đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 9,67.

B. 10,32.

C. 9,76.

D. 9,52.

Câu 58: Hai chất có thể dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là 

A. Na2CO3 và Na3PO4.

B. Na2CO3 và HCl. 

C. NaCl và Ca(OH)2.

D. Na2CO3 và Ca(OH)2.

Câu 59: Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường? 

A. Be.

B. Ba.

C. Fe.

D. Zn.

Câu 60: Amin nào sau đây không ở thể khí ở điều kiện thường? 

A. isopropyl amin.

B. etyl amin.

C. dimetylamin.

D. metylamin.

...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT 

41A 

42C 

43A 

44B 

45C 

46B 

47D 

48C 

49D 

50C

51B 

52A 

53A 

54B 

55B 

56D 

57B 

58A 

59B 

60A

61C 

62A 

63D 

64D 

65B 

66C 

67D 

68A 

69C 

70A

71B 

72D 

73D 

74B 

75C 

76A 

77A 

78A 

79B 

80B

 

Câu 41:  

Chất rắn gồm 2 kim loại là Ag, Cu → Ag+, Mg, Zn chắc chắn đã phản ứng hết 

→ 1,2 < 0,78.2 + 2x ≤ 1,2.2 + 1,2 

→ x ≤ 1,02 

→ Chọn x = 0,915 

Câu 42:  

A. Sai: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO 

Chỉ sản phẩm CH3CHO có tráng bạc và tạo ra 2Ag. 

B. Sai: C5H10O2 có 4 đồng phân este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

HCOO—CH2—CH2—CH2—CH3 

HCOO—CH(CH3)—CH2—CH3 

HCOO—CH2—CH(CH3)2 

HCOO—C(CH3)3 

C. Đúng: CH3COOC6H4OH + 3KOH → CH3COOK + C6H4(OK)2 + 2H2

D. Sai: HCOOCH3, CH3COOH, HOCH2CHO, có 2 trong 3 đồng phân này tráng gương. 

Câu 43:  

Anilin có số N lẻ nên phân tử khối lẻ. 

Câu 44:  

Kali tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 không tạo thành kết tủa: 

K + H2O → KOH + H2 

Các dung dịch còn lại đều tạo kết tủa, tương ứng là Mg(OH)2, Fe(OH)2 và Cu(OH)2

Câu 45:  

Quá trình dùng giấm ăn để khử mùi tanh của nhớt cá không có sự trao đổi electron, ở đây xảy ra phản ứng axit-bazơ giữa CH3COOH và một số amin gây ra mùi tanh của cá.

Câu 48:  

C sai, crom là kim loại cứng nhất, ứng dụng chủ yếu để làm thép và mạ vào một số đồ vật trong đời sống. 

Câu 49:  

D. Sai, ở điều kiện thường glucozơ ở trạng thái rắn, dạng mạch vòng. Trong dung dịch hai dạng vòng  chiếm chủ yếu và chuyển đổi qua lại thông qua dạng mạch hở. 

Câu 50:  

A. (C17H33COO)3C3H5 + NaOH → C17H33COONa + C3H5(OH)3 

B. C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5COONa + CH3OH 

C. CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO 

D. CH3OCOC2H5 + NaOH → CH3OH + C2H5COOH 

Câu 51:  

B sai, Li chưa đủ mạnh để electron bật ra khỏi nguyên tử khi bị chiếu sáng, Cs có khả năng như vậy nên  Cs được dùng làm tế bào quang điện. 

Câu 52:  

Chất béo thể lỏng ở điều kiện thường (không no) và có 98 nguyên tử hiđro trong phân tử là trilinolein  (C17H31COO)3C3H5

Câu 53:  

A có ăn mòn điện hóa do có cặp điện cực Fe-C và môi trường điện li (không khí ẩm). 

Câu 56:  

Có thể sử dụng nước vôi để rửa: 

C6H5OH + Ca(OH)2 → (C6H5ONa)2Ca + H2

Câu 57:  

HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH 

nHCOOC2H5 = 0,14; nNaOH = 0,16 

→ Chất rắn gồm HCOONa (0,14) và NaOH dư (0,02) 

→ m rắn = 10,32 gam 

Câu 58:  

Na2CO3 và Na3PO4 được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu vì: 

CO32- + M2+ → MCO3 

PO43- + M2+ → M3(PO4)2

(M2+: Mg2+, Ca2+

Câu 62:  

Nếu X chỉ có MCl2 → %M = M/(M + 71) = 21,1% 

→ M = 18,99 

Nếu X chỉ có MSO4 → %M = M/(M + 96) = 21,1% 

→ M = 25,67 

→ 18,99 < M < 25,67, M hóa trị II nên chọn M = 24: M là Mg 

Tự chọn mX = 100, gồm MgCl2 (a) và MgSO4 (b) 

→ 95a + 120b = 100 và nM = a + b = 21,1/24 

→ a = 0,22; b = 791/1200 

→ %S = 32b/100 ≈ 21,1% 

Câu 63:  

Độ sáng của bóng đèn phụ thuộc cường độ dòng điện chạy qua cốc. Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với mật độ điện tích di chuyển từ do trong dung dịch. 

Sục rất từ từ khí CO2 vào cốc cho tới dư: 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2

→ Do tạo kết tủa nên nồng độ ion giảm → Cường độ dòng điện giảm → Độ sáng giảm dần đến khi  tắt hẳn. 

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 

→ Lượng ion bắt đầu tăng lên → Cường độ dòng điện tăng → Độ sáng tăng dần. Vậy: Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần. 

Câu 64:  

X chứa MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)4, có thể có H2SO4 dư. 

Y gồm Fe(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, BaSO4 

Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn Z gồm BaSO4, MgO,  Fe2O3

Câu 67:  

nHCl = (m muối – mX)/36,5 = 0,14 → V = 140 ml 

X có x nguyên tử N → nX = 0,14/x 

→ MX = 10,22x/0,14 = 73x 

Chọn x = 2, MX = 146: X là Lys 

Câu 68:  

(1) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2

(2) NH3 + H2O + AlCl3 → Al(OH)3 + NH4Cl

(3) CO2 + H2O + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaAlO2 

(4) AgNO3 + FeCl3 → AgCl + Fe(NO3)3 

(5) HCl + K2CO3 → KCl + CO2 + H2

(6) (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3 + NH3 

Câu 69:  

(a) MgCl2 → Mg + Cl2 

(b) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag 

(c) CaCO3 → CaO + CO2 

(d) Na + H2O → NaOH + H2 

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 

(e) H2 + CuO → Cu + H2

Câu 70:  

X chứa C2H5OH (a) và CH3OH (b) 

mX = 46a + 32b = 15 

Bảo toàn năng lượng: 

1370a + 716b = 437,85 

→ a = 0,3; b = 0,0375 

→ %CH3OH = 32b/15 = 8% 

...

---(Để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi thử THPT QG năm 2022 - 2023 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Ninh lần 2 có đáp án​. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Chúc các em học tập tốt!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF