YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn Tin học 12 năm 2018 - 2019 Trường THPT Hương Thủy

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 12 được HOC247 tổng hợp từ trường THPT Hương Thủy với cách trình bày logic, khoa học có đáp án chi tiết đi kèm sẽ giúp các em trong quá trình ôn tập làm quen với các dạng đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với quý thầy cô và các em!

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT HƯƠNG THỦY

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3

MÔN TIN HỌC 12

NĂM 2018 - 2019

 

Câu 01:  Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL gồm: 

A. Tính cấu trúc, toàn vẹn và không dư thừa .      

B. Tính Nhất quán, an toàn bảo mật thông tin và tính độc lập .

C. Cả  a  và b  cùng đúng .                                                                                         

D. a  đúng và  b  sai .          

Câu 02: Xem CSDL DIEMTHI của học sinh, phụ huynh và học sinh được quyền xem nhưng không được sửa. Điều này đảm bảo yêu cầu nào của CSDL:

A. Tính cấu trúc.                    

B. Tính toàn vẹn.                   

C. Tính nhất quán.              

D. Tính an toàn và bảo mật.

Câu 03: Một người hay một nhóm người điều hành hệ CSDL gọi là:

A. Người quản trị CSDL       

B.Người dùng                        

C. Người lập trình ứng dụng             

D.Cả 3 đều đúng

Câu 04: Muốn cập nhật dữ liệu thì phải mở bảng ở chế độ:

A. Data View                           

B. Datasheet  view                 

C. Form View                             

D. Design View

Câu 05: Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo 1 bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

A. Create Table by entering data                                                          

B. File/New/Blank Access Database

C. Create Table Design                                                                         

D. Create Table in Design View

Câu 06:  Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn thêm 1 bản ghi, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

A. Edit/Delete Rows                 

B. Insert/New Record            

C. Insert/Column                       

D. Delete
Câu 07: Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào?

A. Đặt tên trường                                                                  

B. Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

C. Nhập dữ liệu cho bảng                                                      

D. Khai báo kích thước của trường

Câu 08. Tệp CSDL trong Access có phần mở rộng là:

A. .mdb                                   

B. .doc                                     

C. .xls                                      

D. .pas

Câu 09 : Giả sử, trường Email có giá trị là: 1234@yahoo.com. Hãy cho biết trường Email có kiểu dữ liệu gì ?

A. Text                          

B. Currency                    

C. Number                      

D. AutoNumber

Câu 10: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng ?

(1) Chọn nút                

(2) Chọn các bảng để tạo mối liên kết

(3) Chọn nút Create          

(4) Chọn trường liên quan từ các bảng liên kết

A. (1) → (3) → (4) → (2)                     

B. (1) → (2) → (4) → (3)

C. (2) → (1) → (3) → (4)                                

D. (2) → (3) → (4) → (1)

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 11 đến câu 19 của đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn Tin 12 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Câu 20: Để lọc theo ô dữ liệu đang chọn ta nhấp vào biểu tượng nào sau đây

A.                   

B.                               

C.                     

D.        

Câu 21: Chọn phát biểu đúng :

A. CSDL là tập hợp các dữ liệu không liên quan với nhau .                 

B. CSDL được lưu trữ trên bộ nhớ trong.

C. Mỗi bảng có ít nhất 1 khóa chính.                                                     

D.  Trường khóa chính không cần nhập DL                 

Câu 22 : Mỗi thư viện đều có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần, đó là : 

A.Tính cấu trúc .                    

B. Tính toàn vẹn .                  

C.Tính nhất quán .     

D. Tính không dư thừa .          

Câu 23 : Bảng SANPHAM có cột Dongia, bảng HOADON có cột Soluong mà không có cột Thanhtien. Các bảng này thỏa mãn yêu cầu nào của CSDL:

A. Tính toàn vẹn.                    

B. Tính không dư thừa.      

C. Tính cấu trúc                    

D. Cả 3 Câu trên đều đúng.

Câu 24:  Để hiển thị nhiều bản ghi cùng một lúc ta dùng đối tượng:

A. Table.                                              

B. Query.                               

C. Form.                       

D. Report.

Câu 25:  Các chức năng chính của Access là: 

A. Thiết kế bảng.                                                                                  

B. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng.

C. Lưu trữ, cập nhật và kết xuất thông tin.                                          

D.Tất cả các Câu  a, b, c  đều đúng.       

Câu 26:  Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn xóa trường đã được chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

A. Insert/Rows                           

B. File/New/Blank Database 

C. Edit/Delete Rows                

D. File/Delete

Câu  27: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

A. Edit/Delete Record.              

B. Insert/New Record.           

C. Insert/Column.                      

D.Edit/Delete

Câu 28: Để sửa cấu trúc bảng, sau khi chọn tên bảng ta nhấn nút:

A.                

B.                      

C.                     

D. Cả 3 nút đều sai

Câu 29. Để thiết kế một CSDL cần phải tiếp cận theo trình tự nào?

A. Mức vật lí - mức khung nhìn - mức khái niệm;         

B. Mức khái niệm - mức khung nhìn - mức vật lí;

C. Mức vật lí - mức khái niệm - mức khung nhìn;         

D. Mức khung nhìn - mức khái niệm - mức vật lí ;

Câu 30. Khi nhập dữ liệu vào bảng CSDL quan hệ, không được bỏ trống khoá chính vì:

A. Đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu           

B. Nhận diện các đối tượng

C. Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu            

D. Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC NĂM 2018 - 2019

1C 2D 3A 4B 5D 6B 7C 8A 9A 10B
11B 12C 13B 14B 15D 16D 17C 18C 19A 20A
21C 22B 23B 24A 25D 26C 27A 28C 29D 30D

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 12 năm 2018 - 2019 của trường THPT Hương Thùy, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng đăng nhập vào trang hoc247 để xem online hoặc tải về máy.

Ngoài ra các em có thể thử sức với hình thức thi trắc nghiệm online tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON