RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 - Đề số 2

Tải về

Để tiện cho các em học sinh lớp 12 trong việc tìm tài liệu phục vụ học tập, Hoc247 đã sưu tầm và biên tập Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 12 học kì 1. Cấu trúc đề gồm 12 câu trắc nghiệm3 câu tự luận với thời lượng làm bài 45 phút. Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết để các em có thể tự đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết của đề thi dưới đây.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 12

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Gồm: 12 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1. Các đối tượng cơ bản trong Access là:

       A. Bảng, mẫu hỏi, macro;                                     B. Mô đun, Macro, bảng, báo cáo;

       C. Bảng, biểu mẫu, mô đun;                                 D. Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo;

 Câu 2. Biểu tượng này  dùng để:

       A. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn;

       B. Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu;

       C. Sắp xếp dữ liệu;

       D. Lọc/Hủy lọc;

 Câu 3. Các bước xây dựng CSDL:

       A. Thiết kế, khảo sát, kiểm thử;                          B. Khảo sát, thiết kế, kiểm thử;

       C. Kiểm thử, thiết kế, khảo sát;                           D. Khảo sát, kiểm thử, thiết kế;

 Câu 4. Để xóa bản ghi trong Table ta chọn:

       A. View → Delete Record;                                  B. File → Delete Record;           

       C. Edit → Delete Record;                                    D. Insert → Delete Record;

 Câu 5. Trong Access nút lệnh này  có ý nghĩa gì?

       A. Đặt mật khẩu cho tệp dữ liệu;                         B. Mở tệp CSDL;

       C. Khởi động Access;                                        D. Xác định khóa chính;

 Câu 6. Người lập trình ứng dụng:

       A. là người xây dựng các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của các nhóm người dùng

       B. là người khai thác thông tin từ CSDL, thường được phân nhóm.

       C. là người quản lí tài nguyên, cài đặt CSDL vật lí, cấp phát quyền truy cập dữ liệu

       D. là người điều hành CSDL

Câu 7. Tệp CSDL trong Access có phần mở rộng là:

       A. .mdb                            B. .doc                           C. .xls                             D. .pas

Câu 8. Để nhập dữ liệu số từ bàn phím cho các bản ghi, ta cần khai báo kiểu dữ liệu nào?

       A. Autonumber;              B. Number;                   C. Byte;                         D. Real;

Câu 9. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là:

       A. Nhập, sửa chữa, sắp xếp;                        

       B. Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ;

       C. Xóa, lập báo cáo;                                     

       D. Cập nhật, thống kê, sắp xếp, tìm kiếm;

Câu 10. Trong Access để sắp xếp dữ liệu trong bảng theo thứ tự từ A-Z ta thực hiện :

       A. Sort - Descending ;                                           B. Records - Sort - Sort Ascending ;

       C. Sort - Sort Ascending ;                                     D. Records - Sort - Sort Descending ;

Câu 11. Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm 1 trường mới ta thực hiện:

       A. Insert - Rows;                                                     B. Tool - Insert Rows;

       C. Insert - Insert Rows;                                          D. File - Insert Rows;

Câu 12. Để thiết kế một CSDL cần phải tiếp cận theo trình tự nào?

       A. Mức vật lí - mức khung nhìn - mức khái niệm;                                   

       B. Mức khái niệm - mức khung nhìn - mức vật lí;

       C. Mức vật lí - mức khái niệm - mức khung nhìn;                                   

       D. Mức khung nhìn - mức vật lí - mức khái niệm;

II. Tự luận (7đ)

Câu 1 (2.5 đ): Nêu khái niệm Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

Câu 2 (2 đ): Vẽ sơ đồ hoạt động của một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

Câu 3 (2.5 đ): Nêu các bước tạo cấu trúc bảng bằng cách tự thiết kế.

------------HẾT-----------

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm(3đ):

Mỗi câu trả lời đúng được: 0,25đ

Câu 1: D         Câu 2: B         Câu 3: B         Câu 4: C         Câu 5: D         Câu 6: A

Câu 7: A         Câu 8: B         Câu 9: B         Câu 10: B       Câu 11: A      Câu 12: C

 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12 học kì 1 có đáp án. Để xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

YOMEDIA